Jaarverslag 2016

Jaarvergadering CMO donderdag 8 december 2016

1.      Opening (Cor)

-        Cor van Beers heet iedereen welkom bij de jaarvergadering van het CMO. Hij geeft aan dat er best veel afmeldingen zijn van de “harde kern” van ondernemers aangezien zij nauw betrokken zijn als kopgroep van het project “De Nieuwe Winkelstraat” en daar de afgelopen tijd erg veel tijd in gestoken hebben.

-        De agenda wordt vastgesteld

2.      Waar staan we / De nieuwe winkelstraat (Cor/Karien)

-        Oirschot heeft te maken met een teruglopende traffic, dalende omzetten bij ondernemers en minder toerisme.

-        Vanuit het platform de Nieuwe Winkelstraat is er een project opgestart om de samenwerking tussen Oirschotse ondernemers te bevorderen en te bouwen aan een toekomstbestendig Oirschot. (zie ambitie 2016-2018 CMO) dit onder regie van Ik Onderneem.33 enthousiaste Oirschotse ondernemers nemen deze voortrekkersrol op zich. In 6 werkbijeenkomsten maken zij een start voor deze samenwerking. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van OVO, Rabobank, gemeente Oirschot en CMO.

-        Het plan is gebaseerd op de belangrijkste pijlers van de identiteit van Oirschot, dat zijn: Natuur/landschap – cultuur/kunst – monumentaal – bourgondisch

o   Christine Geerts van Ons Zus en de Zusjes geeft in het kort aan wat het project inhoud en deelt haar ervaringen.

o   De regie van het project ligt hij het Centrum Management Oirschot, van daaruit wordt ook waar nodig ondersteuning geboden. Een voorbeeld van een initiatief van de kopgroep is om een loyaliteitskaart / giftcard te introduceren in Oirschot.

o   Bij het organiseren van evenementen zal vanuit het CMO ondersteuning aangeboden worden. De plannen worden steeds concreter om dit te doen in de vorm van een centrale backoffice.

-        Om vanuit het CMO een zekere continuïteit te bieden op het gebied van faciliteiten is er een verdienmodel noodzakelijk. Met de huidige inkomsten aan reclamebelasting en de bijdrage van de gemeente (zowel in geld als in personele ondersteuning) komt het CMO geld te kort om de plannen naar behoren uit te voeren. Er zijn extra financiële middelen nodig om een boost te geven aan het toeristisch aantrekkelijk maken van Oirschot.

3.       Reclamebelasting / Biz (Karien)

-        Een aanpassing / verhoging van de reclamebelasting is nodig om nieuwe activiteiten op het gebied van evenementen en acties vanuit ondernemers te kunnen ondersteunen, maar ook om Oirschot digitaal in beeld te brengen. 

-        Zie voorstel in de bijlage

-        Voor de toekomst is het streven om 1 jaarbedrag vast te stellen waaruit alle activiteiten worden georganiseerd.

-        Streven om in 2017 de BIZ voor vastgoedeigenaren op te richten, zodat ook zij betrokken zijn/worden in het leveren van een financiële bijdrage.  

-        Er wordt gesproken over de verhoging van de toeristenbelasting in het buitengebied van Oirschot. Vanuit de gemeente is budgettair bewust gekozen voor de samenwerking tussen ondernemers onderling om er zo samen voor te zorgen dat Oirschot beter op de kaart komt te staan. Men moet hierbij beseffen dat er veel tijd nodig is om dit te realiseren.

-        In februari 2017 wordt een nieuw overleg belegd voor de centrumondernemers als een soort  tussenevaluatie om te bekijken hoe het er voor staat met de vereniging en of de huidige doelen nog aansluiten bij de doelen die destijds gesteld zijn.

Voor de vorm is er een stemming gehouden om de voor- en tegenstanders van de verhoging van de reclamebelasting in kaart te brengen. Hierbij gaf de meerderheid aan akkoord te gaan met de verhoging, mits er voortaan duidelijk wordt gecommuniceerd wat er met de bijdrage wordt gedaan. Een aantal aanwezigen zouden het met hun achterban moeten overleggen, drie ondernemers hebben zich onthouden van stemming.

4.      Jaarrekeningen 2015 / Begroting 2017 (Roel)

-        De jaarcijfers en de begroting van 2017 zijn getoetst door de raad van toezicht en akkoord bevonden.

-        Jaarrekening 2015 kan op verzoek toegestuurd worden.

-        Roel van de Ven presenteert de cijfers van 2016 en licht de begroting 2017 toe.

5.      Free tour Spoordonk / Trip Advisor (Eric)

-         “Het toerisme in Oirschot loopt terug en dat ligt aan onszelf”. “Als wij niets doen, dan loopt het verder terug”. Het is van belang dit op te pakken met een professionele organisatie.

-        Free tour: Het doel van deze free tour is om toeristen mee te nemen langs een aantal toeristische trekpleisters in een soort van reclamekaravaan. De pilot van deze tour wordt gedraaid in Spoordonk waarna het draaiboek naadloos kan worden overgenomen door andere (deel)gemeenten.

-        Meer informatie over de free tour is te verkrijgen bij Eric Sessink.

-        Trip Advisor:

o   Eric geeft een kort toelichting over het belang van Social Media en met name Trip Advisor.

o   Steeds meer mensen gebruiken Trip Advisor als leidraad om te bepalen in welke plaats ze hun vrije tijd gaan besteden. Oirschot is nu nauwelijks te vinden op Trip Advisor.

o   Een goed gebruik van Trip Advisor is goed voor ons allemaal. Zelf goed vullen. maar ook klanten vragen een beoordeling te plaatsen.

6.      Verkeersplan Oirschot (Marijke Gast)

-        Vanuit de Vereniging van Vastgoedeigenaren Centrum Oirschot is het initiatief gekomen om de rijrichting van de Rijkesluisstraat te wijzigen, om de blauwe zone aan parkeerplaatsen te verlengen van 1 naar 2 uur en om de tijdelijke parkeerplaats tegenover Sint Joris aan te wenden tot permanente parkeerplaats.

-        Het doel van dit plan is om het bruisend en vloeiend centrum van Oirschot aantrekkelijker te maken door de aanpassing van het verkeer. Op dit moment kunnen bezoekers niet op een gemakkelijke, mooie, aantrekkelijke manier bij de kerk / markt komen.

-        Het plan is reeds bekeken en beoordeeld door 2 verkeersdeskundigen en goedgekeurd.

-        Het plan is rondgestuurd naar diverse verenigingen in Oirschot met het verzoek dit door te sturen naar de leden om zo het draagvlak te vergroten.

-        De Vereniging van vastgoedeigenaren gaat het plan aanbieden ter behandeling tijdens de raadsvergadering van 20 december.

-        Karien stuurt het plan door naar alle centrumondernemers.

7.      Leefstijlenonderzoek (Karien)

-        Het leefstijlenonderzoek is op initiatief van de gemeente en in samenwerking met het Centrum Management Oirschot uitgewerkt.

-        Vraag – aanbod analyse. Dit rapport is te vinden op de website van de gemeente Oirschot. Karien mailt het rapport naar alle centrum ondernemers door.

8.      Rondvraag

-        Er zijn geen punten voor de rondvraag.

 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.